Všeobecné podmínky pronájmu rekreační Chaty Jantarová cesta
763 63 Halenkovice

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a zájemcem vznikne po obdržení zálohové platby v době splatnosti ve prospěch pronajímatele. Zájemce odpovídá za pravdivost údajů a seznam ubytovaných osob. Případné změny údajů (zejména počtu osob atd.) je Zájemce povinen neprodleně oznámit majiteli chaty.

2. Způsob objednávání a placení

Zálohu ve výši 30 % z ceny pobytu hradí Zájemce při objednáni pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení Zájemce obdrží emailem potvrzeni o zaplacení.

Doplatek ceny pobytu je splatný v hotovosti v den nástupu na pobyt.

V ceně ubytování jsou zahrnuty veškeré energie, voda, dříví, používání lůžkovin a ručníků a závěrečný úklid. Ceny jsou bez rekreačního poplatku.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí Pronajímatel. Případné reklamace je Zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi Zájemcem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto VOP — např. uvedeni nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.), je Pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázáni z chalupy všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

4. Pojištění

Chaty jsou pojištěny dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitosti (požár, povodeň apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné, nebo neúmyslně poškození majetku Pronajímatele. K tornu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod

  1. Zájemce je plně odpovědný za škody na chatě, jejím zařízení a vybavení způsobené jím, nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zájemce je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli, pokud neprokáže, že ji nezavinil.
  2. Způsobené Škodě bude sepsán okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše Zájemce a Pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o Škodě bude pořízena fotodokumentace.
  3. Zájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení Škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Zájemce je oprávněn objednávku zrušit. Objednávku je možné zrušit pouze písemně, a to výhradně osobou, která ji podávala. Bez storno poplatků (zájemci bude vrácena záloha na pobyt v plné výši) lze rezervaci zrušit nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení písemného dokladu o zrušení objednávky Pronajímateli. Písemný doklad o zrušení objednávky lze zaslat Pronajímateli na e-mail: monika.bylinka@seznam.cz.

i odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedených lhůtách je Zájemce povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky v níže uvedené výši. Přesun pobytu (termínu) již není možný.

Počet dnů do data příjezdu — včetně                 výše storno poplatku

30 a více                                                               0%

15 — 29 dnů                                                       30%

14 a méně dnů                                                     100%

Storno poplatek je vypočítáván vždy z celkové ceny za ubytování dle daného období. Storno poplatky se neplatí pokud:

  • Zájemce za sebe zajistí náhradu
  • Pronajímateli se podaří obsadit odřeknutý termín

Odjezd Zájemce před ukončením pobytu či příjezd po dni nástupu na ubytování nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.

6. Osobní data Zájemce

Zájemce odesláním objednávky e-mailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje Zájemce třetí

straně. Zápis do knihy ubytovaných se provádí bezodkladně po příjezdu, a to na základě platného dokladu totožnosti (OP, nebo pas), který je každý z hostů povinen na požádání předložit. Osoby, které odmítnou, či nemohou svoji totožnost věrohodným způsobem doložit, ztrácí nárok na ubytování a jakékoli náhrady nákladů.

7. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, jako je např. poničení či odcizení majetku, vzniklé všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných Pronajímatelem.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.7.2021 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi

Zájemcem a Pronajímatelem chaty. Zájemce se při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky se tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami, ubytovacím a požárním řádem seznámen, tyto si přečetl a odesláním objednávky na email Pronajímatele na tyto přistupuje a souhlasí s nimi. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chatkynavysocine.cz, kdy zájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s těmito seznámeni.

9. Ostatní ujednání

Pronajímatel si vyhrazuje právo měnit, či aktualizovat veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách.